ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

การพัฒนาวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมการพั …

สถานที่ฝึกอาชีพ

ในยุคที่มีการแข่งขัน …

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ประการรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

คอร์สออนไลน์ของเรา

top
SKILL VOC ALL YOU LEANR
X