เรียนอาชีวะ ระบบทวิภาคีออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเรียนรู้ THAILAND DUAL EDUCATION ONLINE กำหนดเป้าหมาย
ศึกษาเส้นทางแล้วไปให้ถึงจุดหมายด้วยกัน
GET STARTED WITH ONLINE EDUCATION

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

การพัฒนาวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (เชื่อมสแตนเลส30ชม.) วันที่5-6-7กรกฏาคม2562 ช่างกลบ้านแพงเป็นเจ้าภาพจัดงาน

สถานที่ฝึกอาชีพ

ในยุคที่มีการแข่งขัน …

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ประการรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

คอร์สออนไลน์ของเรา