Setup Menus in Admin Panel

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่

การพัฒนาวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมการพั …

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ประการรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

top
SKILL VOC ALL YOU LEANR
X