Unit 1 : ความหมาย องค์ประกอบและความสำคัญของการออกแบบ

Unit 1 : ความหมาย องค์ประกอบและความสำคัญของการออกแบบ

Unit 1
  • ความหมาย องค์ประกอบและความสำคัญของการออกแบบ

การออกแบบ คือ การรู้จักการวางแผน โดยมีระบบ และ มีขั้นตอน มีวิธีการคิด และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ที่จะทำให้งาน graphic ออกมาได้ตรงวัตถุประสงค์นั้น จะต้องสอดคล้องกับลักษณะรูปแบบคุณสมบัติของอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ ในสิ่งที่ได้มาตามความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ โดยรวมแล้วจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้นมา ซึ่งในความคิดสร้างสรรค์นั้น อาจจะหมายถึง การปรับปรุงผลงานที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมขึ้นมากขึ้น หรือการทำสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นมาจากสิ่งเดิมก็ได้

ความสำคัญ  ทำไมต้องมีการออกแบบ?

  • จะช่วยนำเสนอผลงานให้ผู้ดู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เกิดความเข้าใจตรงกัน
  • มีการสื่อความหมายได้ชัดว่า หมายถึงอะไร ให้เกิดความเข้าใจระหว่างคน ๆ หนึ่งไปยังคนอีกคน ๆ หนึ่ง หรือ คน ๆ หนึ่งไปยังคนหลาย ๆ คน ที่เรียกว่าเป็น ‘มวลชน’
  • สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานบางประเภท ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากมาย แต่ในส่วนการออกแบบจะช่วยให้ผู้อ่านงาน ผู้มองงาน ผู้รับงาน ได้เข้าใจกระจ่างขึ้น ภายในระยะเวลาอันสั้น

เพราะฉะนั้นงานออกแบบที่ดีก็จะสามารถสร้างความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาดูงาน ดู value message ที่เราจะต้องส่งสื่อสารไปด้วยงานออกแบบ graphic เพียงงานเดียวก็สามารถอธิบายได้กระจ่างขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น

ASSIGNMENT : แบบทดสอบหลังเรียน MARKS : 5  DURATION : 24 hours