แบบทดสอบหน่วยที่ 1

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

จงเติมคำตอบให้สมบูรณ์  

 

  1. ซี เอ็น ซี ( CNC )    ย่อมาจากคำว่า .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 . เครื่องจักรกลการผลิตที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุม  เรียกว่า    เครื่องจักรกลซีเอ็นซี   ( CNC )  โดยแยกตาม

ประเภท ของเครื่องได้เป็น.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC  มาพอเข้าใจ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. ส่วนใหญ่เครื่องจักร CNC  จะมีองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  ๆ  คือ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. จงบอกข้อดีของการใช้เครื่อง CNC  มาสัก  5  ข้อ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. จงบอกข้อเสียของการใช้เครื่อง CNC  มาสัก  5  ข้อ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. จงบอกชนิดต่าง ๆ ของเครื่องจักรกล  CNC  ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมมาสัก  5 ชนิด  .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………