หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Verb to be

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Verb to be

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
  2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
  3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการศึกษาต่อ

 

ASSIGNMENT : ใบงานที่ 1 MARKS : 10  DURATION : 24 hours

ASSIGNMENT : ใบงานที่ 2 MARKS :   DURATION : EXPIRED

ASSIGNMENT : ใบงานที่ 3 MARKS :   DURATION : EXPIRED