จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปัจจุบันเราพบเห็นข่าวอาชญกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ปรากฎอยู่เรื่อยๆ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ขึ้นก็คือ การขาดจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีนั้นเอง ฯลฯ