แบบทดสอบการเปลี่ยนครอสแฮ

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

การเปลี่ยนครอสแฮ การเขียนแบบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก การเขียนแบบจะแสดงให้เห็นภาพซึ่งเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทั้งนี้การเขียนแบบสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 1. การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) เป็นการเขียนแบบในทางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้Dec 1, 2017