Base

ประเภทผู้เรียน

ประชาชนทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล ผู้เรียน

นางสาววนิดา แสนแก้ว

ที่อยู่ปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  367 ม. 2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

จุดประสงค์การเรียน

เพิ่มเติมความรู้