ต้องล็อคอินก่อนเลือกเรียนคอร์สนี้  →   |

1. มีความเข้าใจขอบเขตของวิชางานไฟฟ้ารถยนต์
2. ทราบถึงมาตรฐาน จุดเน้นและแนวปฏิบัติในการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์
3. มีความเข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในวิชางานไฟฟ้ารถยนต์
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถสังเกตเห็นได้ ในด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวที

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยที่1ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น 00:00:00
แบบทสอบที่1 00:00:00
หน่วยที่ 2
อุปกรณ์เบื้องต้น 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้