ต้องล็อคอินก่อนเลือกเรียนคอร์สนี้  →   |

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคำนวณ การป้อนและจัดเก็บข้อมูล
การแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณ การพยากรณ์
ข้อมูล การเรียงลำดับ การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table)

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคำนวณ
2. ป้อน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรและฟังก์ชั่นเบื้องต้น
3. วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (pivot table)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆ

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความหมาย หน้าที่ และส่วนประกอบของโปรแกรมตาราง
2. ปฏิบัติการป้อนและจัดรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
3. ทำการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ (Printer)
4. จัดเก็บและเรียกข้อมูลมาใช้งาน
5. สร้างสูตรและฟังก์ชั่นสำเร็จรูปทางสถิติอย่างง่ายเพื่อใช้ในการคำนวณ
6. จัดทำรายงานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ

สมรรถนะรายวิชา

1. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้อย่างถูกต้อง
2. แก้ไข Worksheet ได้ตามหลักขั้นตอน
3. สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
4.ทำงานกับสมุดงานและแผ่นงานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้อย่างคล่องแคล่ว
5.ตกแต่งแผ่นงานได้อย่างสวยงาม
6.ใช้สูตรในการคำนวณได้อย่างเหมาะสมกับงาน
7.บอกฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณได้
8.สามารถสร้างกราฟได้อย่างถูกหลักขั้นตอน
9.สามารถตกแต่งตารางได้อย่างสวยงาม
10.สร้างฐานข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

วิชาโปรแกรมตารางการคำนวณ
การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ FREE 00:00:00
การสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปตารางวิเคราะห์ข้อมูล 00:00:00
การพยากรณ์ข้อมูล 00:00:00
แบบฝึกหัดการสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ 00:01:00
แบบฝึกหัดการสรุปและนำเสนอข้อมูลในรูปตารางวิเคราะห์ข้อมูล 00:00:00
แบบฝึกหัดการพยากรณ์ข้อมูล 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้