คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง- ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอกตำแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์การปฏิบัติตามคำสั่งขั้นตอน การปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กำหนดการ ป้ายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้ หรือฝึกฝนกับเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยการจัดการเรียนรุ้รายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Verb to be FREE 00:00:00
หน่วยการจัดการเรียนรู้ที่ 2 Telling the time 00:00:00
แบบทดสอบที่ 1 00:00:05
แบบทดสอบที่ 2 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้