ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติฐานตามแม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยการจัดการเรียนรู้ วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 FREE 00:00:01
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 FREE 00:00:06
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 00:00:00
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 00:00:00
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 00:00:00
แบบทดสอบปลายภาค 00:05:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้