ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีต วัสดุผสมเพิ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การออกแบบส่วนผสม การผสม การลำเลียง การเท การทำให้แน่น และการบ่มคอนกรีต การทดสอบวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว สรุปผลและเขียนรายงานผลการทดสอบ

Enter full description of the course.

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติความเป็นมาของคอนกรีต 00:00:00
1.2 ปูนซีเมนต์ 00:00:00
1.3 ปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหว่างปูนซีเมนต์ กับน้ำ 00:00:00
1.4 คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ 00:00:00
แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 1 00:00:00
หน่วยที่ 2 มวลรวม
2.1 การผลิตมวลรวม 00:00:00
2.2 คุณสมบัติของมวลรวม 00:00:00
2.3 ความสะอาด 00:00:00
2.4 ความแข็งแรง 00:00:00
2.5 รูปร่างและลักษณะผิว 00:00:00
2.6 สัดส่วนขนาดคละ 00:00:00
2.7 ปริมาณน้ำในมวลรวม 00:00:00
2.8 ความถ่วงจำเพาะ 00:00:00
2.9 หน่วยน้ำหนัก 00:00:00
แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 2 00:00:00
หน่วยที่ 3 น้ำ
3.1 น้ำสำหรับผสมคอนกรีต 00:00:00
3.2 น้ำสำหรับบ่มคอนกรีต 00:00:00
3.3 น้ำสำหรับล้างวัสดุผสม 00:00:00
แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 3 00:00:00
หน่วยที่ 4 สารผสมเพิ่ม
4.1 สารกักกระจายฟองอากาศ 00:00:00
4.2 สารเคมีผสมเพิ่ม 00:00:00
4.3 สารประกอบแร่ธาตุผสมเพิ่ม 00:00:00
4.4 สารผสมเพิ่มอื่นๆ 00:00:00
แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 4 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้