ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบดว้บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้
รูปภาพ การออกแบบกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บ ส่วนติดต่อ ผู้ใช้ แม่แบบเอกสารเว็บ
สร้างเว็บไซต์

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์
2.  มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์
3.  มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
สมรรถนะวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
2.  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ
 

บทเรียนที่จะได้เรียน

หน่วยการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การทำงานระบบเว็บเพจ Details 00:00:00
หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบ Details 00:00:00
หน่วยที่ 3 การเขียนภาษา Html Details 00:00:00
หน่วยที่ 4 การสร้างเว็บด้วย Dreamwever Details 00:00:00
หน่วยที่ 5 การตกแต่งและการแก้ไข Details 00:00:00
หน่วยที่ 6 layout layer Details 00:00:00
หน่วยที่ 7 template Details 00:00:00
หน่วยที่ 8 frame Details 00:00:00
หน่วยที่ 9 การสร้างฟอร์ม Details 00:00:00
หน่วยที่ 10 การนำเสนอเว็บเพจ Details 00:00:00
ใบงาน
ใบงานที่ 1 Details 00:00:03
แบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ 1 00:00:00
แบบทดสอบเก็บคะแนน 1 00:00:00
สอบปลายภาค 00:00:00

คะแนนความพอใจ

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

ยังไม่มีบทวิจารณ์สำหรับหลักสูตรนี้