ข่าวการรับสมัคร

07

ก.ค.'19

การพัฒนาวิชาชีพ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ (เชื่อมสแตนเลส30ชม.) วันที่5-6-7กรกฏาคม2562 ช่างกลบ้านแพงเป็นเจ้าภาพจัดงาน

Read More

26

เม.ย.'01

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

Read More

14

ก.พ.'01

ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

ประการรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) และนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

Read More