5.ปริมาณเวกเตอร์ หมายถึงอะไร

5.ปริมาณเวกเตอร์ หมายถึงอะไร