4.ปริมาณ สเกลาร์ หมายถึงอะไร

4.ปริมาณ สเกลาร์ หมายถึงอะไร