2.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือวิชาใด

2.วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือวิชาใด