2.คำสั่งใดใช้ควบคุมการเขียนได้เฉพาะแนวนอนและแนวตั้งเท่านั้น

2.คำสั่งใดใช้ควบคุมการเขียนได้เฉพาะแนวนอนและแนวตั้งเท่านั้น