1. เครื่องกลึงแต่ละชนิดต่างกันตรงข้อใดมากที่สุด ก. การใช้งาน ข. ความกว้าง ค. ความสูง ง. ความโต

1. เครื่องกลึงแต่ละชนิดต่างกันตรงข้อใดมากที่สุด ก. การใช้งาน ข. ความกว้าง ค. ความสูง ง. ความโต