1. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์

1. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบส่งกำลังรถยนต์