รังสีใดที่ ไม่ได้ เกิดขึ้นโดยตรงจากแสง

รังสีใดที่ ไม่ได้ เกิดขึ้นโดยตรงจากแสง