ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมกันเกรา 2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นกิจกรรมแรกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน นักศึกษาได้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัเการเรียนการสอน และ วิธีการเรียนที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง รวมทั้ง ได้รับทราบการบริการการศึกษาที่วิทยาลัยฯ จัดให้ และช่องทางต่างๆ ในการติดต่อสื่อสาร โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพ มีความสุขในขณะที่เรียน และสามารถสำเร็จการศึกษา ที่มีคุณภาพได้อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้การที่นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาวิชามาเข้าร่วมการปฐมนิเทศพร้อมกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง นักเรียนนักศึกษา และนักเรียนนักศึกษากับคณะผู้บริหาร คณะครู รวมทั้งเป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศอย่างมาก จึงได้กาหนดจัดปฐมนิเทศเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในทุกจังหวัดสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นต่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเรียนการสอน และสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนประสบความสำเร็จ
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ทราบเกี่ยวกับบริการการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือทางด้านการเรียน แก่นักศึกษา รวมทั้งขั้นตอนวิธีการขอรับบริการ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษามากที่สุด
4. เพื่อตอบข้อสงสัย ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียนนักศึกษา
5. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนนักศึกษากับนักเรียนนักศึกษาและคณะผู้บริหาร คณะครู ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นการสร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนของนักเรียนนักศึกษา

 

 

11/07/2019